AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Daňový bonus

Od: afincare

Daňový bonus je forma daňového zvýhodnenia, na ktoré má daňovník nárok po splnení určitých zákonom stanovených podmienok. Od roku 2018 nám okrem daňového bonusu na dieťa nám zákon dáva možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky.

Daňový bonus na dieťa

Pre uplatnenie nároku na daňový bonus je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

Daňovník musí mať príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, pre rok 2019 je to suma 260 Eur mesačne resp. 3 120 Eur ročne. Do príjmov sa počítajú celosvetové príjmy, teda nie len príjmy zo Slovenska

Dieťa žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti, pričom môže ísť o vlastné dieťa daňovníka, osvojené dieťa, dieťa prevzaté do starostlivosti a dieťa druhého z manželov

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa

Daňovník si uplatňuje daňový bonus na dieťa buď mesačne u zamestnávateľa formou vyplneného vyhlásenia na uplatnenie daňového bonusu, alebo ročne v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní. Ako doklad pre uplatnenie daňového bonus slúži kópia rodného listu dieťaťa, ktorú dokladá zamestnanec zamestnávateľovi resp. prikladá ako prílohu daňového priznania. Daňový bonus sa poskytuje nanajvýš do 25.roku života dieťaťa, pokiaľ dieťa študuje a daňovník doloží nárok na daňový bonus potvrdením o návšteve školy (počas doby povinnej školskej dochádzky dieťaťa, daňovník nemá povinnosť dokladať nárok na daňový bonus potvrdením o návšteve školy). Nárok na daňový bonus má aj daňový nerezident, pokiaľ jeho príjmy zo Slovenska tvoria aspoň 90% celosvetových príjmov.

Mechanizmus uplatnenia daňového bonusu

Daňový bonus si uplatňuje len jeden z rodičov dieťaťa a to už v mesiaci kedy sa dieťa narodilo. Počas roka si môže časť daňového bonusu uplatniť jeden rodič a časť daňového bonusu druhý rodič, pričom prednosť v uplatnení daňového bonusu má matka dieťaťa. Daňový bonus znižuje preddavok na daň daňovníka v danom mesiaci, v prípade, že je preddavok na daň nižší ako výška daňového bonusu, zamestnancovi zamestnávateľ vyplatí celú výšku daňového bonusu. Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus v daňovom priznaní, daňový bonus ponižuje vypočítanú daňovú povinnosť daňovníka. V prípade, že je daňová povinnosť nižšia ako nárok na daňový bonus, Požiada si daňovník v daňovom priznaní o vrátenie daňového bonusu alebo jeho časti.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Od 1.1.2018 sa zmenil systém štátnej podpory hypoték pre mladých  a systém úrokovej bonifikácie nahradil systém daňového bonusu.

Podmienky uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

Zmluva o hypotekárnom úvere musí byť uzatvorená po 31.12.2017

Ku dňu podania žiadosti o úver musí mať žiadateľ najmenej 18 a najviac 35 rokov

Priemerný mesačný príjem žiadateľa nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy za rok predchádzajúci roku, kedy bola uzatvorená zmluva

Ak o úver žiadajú viacerí žiadatelia, nárok na daňový bonus má len jeden z nich

Výška a uplatnenie daňového bonusu

Výška daňového bonusu je určená ako 50% výšky zaplatených úrokov a je limitovaná sumou 400 Eur ročne, pričom výška úrokov sa počíta maximálne zo sumy 50 000 Eur. Nárok na daňový bonus vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom začalo úročenie úveru. V prípade, že sa tak stalo v priebehu roka (prišlo k ukončeniu úročenia v priebehu roka), kráti sa aj limitovaná suma 400 Eur počtom mesiacov úročenia úveru. Nárok na daňový bonus sa uplatňuje len v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní, pričom potvrdenie o výške a dobe platenia úrokov vydáva banka poskytujúca úver na základe žiadosti žiadateľa. Mechanizmus poníženia dane a vrátenia preplatku je rovnaký ako u daňového bonusu na dieťa. Nárok na daňový bonus má aj daňový nerezident, pokiaľ jeho príjmy zo Slovenska tvoria aspoň 90% celosvetových príjmov.

Súvisiace príspevky