AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Musím podať daňové priznanie za rok 2018?

Od: afincare

 

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak:

Za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane. Pre rok 2018 je táto suma 1915,01 € 

Z podnikateľskej činnosti vykázal daňovú stratu

Ak má len príjmy vyberané zrážkou a rozhodne sa ich vysporiadať v daňovom priznaní. Tento postup môže byť pre daňovníka výhodný, nakoľko sa v určitých prípadoch neoberá o možnosť vrátenia dane

Má len príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo o vykonanie ročného zúčtovania požiadal, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania

Má len príjmy zo závislej činnosti (zamestnania), ktoré plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane

Plynú zo zdrojov v zahraničí (okrem príjmov zo zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky u daňovníka, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva) a nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň. V tomto prípade si daňovník ak je tzv. slovenským rezidentom musí vysporiadať v daňovom priznaní tzv. celosvetové príjmy

Daňovník mal príjmy len zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa

Daňovník mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné príjmy (okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené) a to vrátane príjmov z ktorých sa daň vyberá zrážkou, pri ktorých sa daňovník rozhodne, že zrazenú daň bude považovať za preddavok na daň

 

Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy

Zo závislej činnosti (zamestnania) a daňová povinnosť je vysporiadaná vykonaním ročného zúčtovania dane,   ktoré vykoná za daňovníka (zamestnanca) zamestnávateľ

Z ktorých sa daň vyberá zrážkou a daňovník nebude zrazenú daň považovať za preddavok na daň

Ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva

Zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie

Ktoré sú od dane oslobodené

 

Daňové priznanie môže podať daňovník aj dobrovoľne, bez toho aby mu táto povinnosť vznikla. Ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie a bolo mu vykonané ročné zúčtovanie dane, považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie a vykonané ročné zúčtovanie sa v tomto prípade považuje za podané daňové priznanie.

 

Záver

Daňové priznanie musí podať každá osoba, ktorej nevykoná ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ. Zamestnávateľ Vám nevykoná ročné zúčtovanie, ak máte aj iné príjmy ako prímy zo zamestnania, alebo máte príjmy zo zamestnania v plynúce zo zahraničia (výnimku tvoria slovenský nerezidenti, ktorým môže zúčtovať slovenské príjmy, ak si celosvetové príjmy vysporiadajú v krajine rezidencie). Ak máte v roku 2018 príjmy nižšie ako 1915,01 € a nevykazujete daňovú stratu, daňové priznanie podávať nemusíte.

Súvisiace príspevky