AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Účtovníctvo, daňová evidencia a paušálne výdavky

Od: afincare

Povinnosť viesť účtovníctvo ukladá zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  právnickým, zahraničným ako aj fyzickým osobám.

Často sa stretávame s otázkou či máme ako osoba či už právnická alebo fyzická povinnosť viesť účtovníctvo, prípadne ako je to s účtovníctvom v prípade paušálnych výdavkov. V nasledujúcom článku rozoberieme, kto má povinnosť viesť účtovníctvo a v akej forme a pozrieme sa bližšie na daňovú evidenciu a paušálne výdavky.

 

Právnické osoby

Tieto osoby vymedzuje občiansky zákonník a ide o osoby s právnou subjektivitou, ktoré boli založené alebo zriadené a zapísané do obchodného alebo iného registra. V prípade tuzemských osôb sú to osoby, ktoré majú na území Slovenska sídlo a v prípade zahraničných právnických osôb sú to osoby, ktoré majú sídlo mimo územie Slovenska, ale majú na Slovensku podnik alebo organizačnú zložku zapísanú do obchodného registra. Povinnosť viesť účtovníctvo má aj organizačná zložka zahraničnej osoby aj keď nemá právnu subjektivitu. Povinnosť viesť účtovníctvo majú nasledujúce právnické osoby:

 • Obchodné spoločnosti, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, v prípade tuzemských osôb nie je právnickou osobou organizačná zložka podniku
 • Občianske združenia, spolky, politické strany a hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti
 • Záujmové združenia právnických osôb, samosprávne, odborné a iné komory
 • Nadácie, ústavy a fondy
 • Neziskové organizácie, spoločenstvo vlastníkov bytov, pozemkové spoločenstvo po presiahnutí stanovenej hranice príjmov, odborové organizácie, jednotky územnej samosprávy

 

Fyzické osoby

V prípade tuzemských fyzických osôb povinnosť viesť účtovníctvo majú osoby s príjmami:

 • Z podnikania, kde patria príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov a príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti
 • Z inej samostatnej zárobkovej činnosti, kde patria príjmy z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu, príjmy z vydávania literárnych diel a z vytvorenia iného predmetu duševného vlastníctva, z príjmov znalcov a tlmočníkov, z činností sprostredkovateľov a z činností športovca a športového odborníka

Fyzická osoba sa môže rozhodnúť viesť účtovníctvo aj pri príjmoch z prenájmu a pri príjmoch použitia diela a použitia umeleckého výkonu, aj keď túto povinnosť zákon neustanovuje.

Rovnaké podmienky platia aj pre fyzické osoby s bydliskom v niektorej krajine Európskej únie, aj keď nemajú povinnosť zápisu do obchodného registra. Fyzické osoby môžu pre účely zistenia základu dane viesť daňovú evidenciu prípadne uplatňovať výdavky percentom z príjmov.

 

Daňová evidencia

Daňová evidencia je forma evidencie príjmov a výdavkov, ktorá má za cieľ uľahčiť prácu s vedením účtovníctva. Využiť ju môžu fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu. Daňová evidencia nemá predpísanú formu, no mala by zaznamenať:

 • Všetky príjmy a výdavky, zaevidované v časovom slede a v členení potrebnom na zistenie základu dane
 • Evidenciu hmotného a nehmotného majetku, ktorý bol zaradený do obchodného majetku
 • Evidenciu zásob, pohľadávok a záväzkov

Oproti jednoduchému účtovníctvu prišlo k zjednodušeniu náležitosti účtovného záznamu, stačí  evidovať dátum vyhotovenia dokladu, pre preukázateľnosť účtovného záznamu nie sú potrebné podpisy zodpovedných osôb ani označenia účtov. Doklady je rovnako ako v účtovníctve potrebné číslovať a evidovať v časovom slede, musia obsahovať slovný popis, označenie účastníkov, údaje o cene, mernej jednotke a množstve. Nesporná výhoda spočíva v skutočnosti, že pri vedení daňovej evidencie nie je potrebné dodržiavať zákon o účtovníctve ani postupy účtovania (osoba, nie je účtovnou jednotkou) a nie je potrebné zhotovovať účtovnú závierku a ani pripravovať účtovné výkazy. Fyzická osoba taktiež nemá povinnosť vykonať inventúru. Je však otázkou či si osoba dokáže bez odbornej pomoci poradiť a správne určiť, ktoré výdavky sú daňovo uznané a môžu znížiť základ dane a tým správne vyčísliť základ dane a vypočítať daň. V prípade, že osoba je aj platiteľom DPH, musí viesť aj podrobné záznamy pre účely dane z pridanej hodnoty, podávať kontrolný výkaz a priznanie k DPH.

 

Paušálne výdavky

Uplatnenie paušálnych výdavkov sa stalo hlavne od roku 2017 viac než zaujímavou alternatívou k uplatneniu skutočných výdavkov. Paušálne výdavky si môže uplatniť osoba pri príjmoch s podnikania a pri príjmoch z inej samostatnej zárobkovej činnosti za podmienky, že osoba nie je platiteľom DPH počas celého obdobia.

 Paušálne výdavky sa môžu uplatniť vo výške 60% z príjmov maximálne do výšky 20 000 eur ročne. Okrem paušálnych výdavkov si môže osoba v skutočnej výške uplatniť aj príspevky na sociálne a zdravotné poistenie. Aj pri uplatnení paušálnych výdavkov je osoba povinná viesť evidenciu o:

 • Všetkých príjmoch, zaevidovaných v časovom slede, v členení potrebnom na zistenie základu dane, vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • Zásobách a pohľadávkach

Vzhľadom na skutočnosť, že nie je potrebné preukazovať skutočné výdavky (okrem výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie), dá sa vhodným nastavením evidencia výrazne zjednodušiť. V mnohých prípadoch pôjde o najvýhodnejší spôsob vykazovania z hľadiska nákladov na účtovníctvo a administratívu a po novom  aj z daňového hľadiska. V opodstatnených prípadoch, najmä keď osoba pracuje so zásobami, má zamestnancov, prípadne potrebuje mať aktuálny a presný prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch, je predsa len na miestne zvážiť vedenie kompletného jednoduchého prípadne podvojného účtovníctva.

Ďalšou nástrahou sú paušálne výdavky v prípade čerpania dotácie (napr. z úradu práce pri založení živnosti). V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov sa celá prijatá dotácia zdaňuje v roku prijatia. Inak je to v prípade uplatnenia skutočných výdavkov (vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie), kedy sa dotácia zdaňuje v roku, keď sa použije na úhradu výdavkov.

Súvisiace príspevky