AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Dobrovoľná registrácia pre DPH, áno či (radšej) nie?

Od: afincare

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH 

Dobrovoľná registrácia nie je viazaná na výšku dosiahnutého obratu a môže o ňu požiadať aj osoba, ktorá v čase registrácie neuskutočnila žiadne dodávky tovarov a služieb. Dobrovoľná registrácia sa uskutočňuje hlavne v prípadoch, keď zdaniteľná osoba obstaráva tovary a služby v čase prípravy podnikateľskej činnosti, nevyhnutné pre uskutočnenie budúcich dodávok tovarov a služieb. Ďalším prípadom dobrovoľnej registrácie je prípad, v ktorom zdaniteľná osoba je zapojená do obchodných vzťahov prevažne so zdaniteľnými osobami a postavenie neplatiteľa by bolo v týchto vzťahoch nevýhodné, nakoľko by osoba nemala nárok na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb. Daňový úrad nemusí uznať takú registráciu, ktorej jediným cieľom je uplatňovanie si bezdôvodného nároku na odpočet dane. Nakoľko sme tento rok riešili päť dobrovoľných registrácií za platiteľa DPH a sami sme pristupovali k tomuto kroku s určitými obavami, radi by  sa podelili o našu skúsenosť.

Čo hovorí finančná správa

Finančná správa uvádza k dobrovoľnej registrácii za platiteľa DPH nasledovné:

“Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH je podstatná skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t.j. či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH. Podľa záväzného výkladu Súdneho dvora EÚ sa aj samotná príprava na budúce zdaniteľné obchody považuje za vykonávanie ekonomickej činnosti (rozhodnutie Súdneho dvora C-268/83). Preto o dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj osoba, ktorá v čase podania žiadosti neuskutočňuje žiadne zdaniteľné obchody, avšak má zámer vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom prípravu na budúce zdaniteľné obchody vie preukázať hodnovernými dôkazmi.”

Aké sú naše skúsenosti

V prvých dvoch prípadoch sme registrovali daňovníkov, ktorý vykonávali ekonomickú činnosť minimálne jeden rok avšak za 12 kalendárnych mesiacov nesplnili podmienku výšky obratu pre povinnú registráciu. Žiadosť sme za klientov podali elektronicky a približne v priebehu jedného týždňa si daňový úrad vyžiadal účtovnú dokumentáciu a predvolal konateľa spoločnosti k ústnemu pojednávaniu. Nakoľko bol preukázaný výkon ekonomickej činnosti, registrácia bola v oboch prípadoch pridelená.

V ďalšom prípade sme registrovali spoločnosti, ktoré síce vykonávali ekonomickú činnosť v neveľkom rozsahu, registrovať sme však požadovali z dôvodu predpokladanej platby DPH z budúcich obchodov iného charakteru. V prvom prípade išlo o predaj nehnuteľnosti po rekonštrukcii, kde sme pokladali za zmysluplné uplatňovať si nárok z materiálu, potrebného na rekonštrukciu. V druhom prípade klient plánoval kúpiť materiál zo zahraničia, ktorý v budúcnosti v spracovanej podobe predá. V oboch prípadoch by budúci predaj zakladal povinnosť registrácie za platiteľa DPH, ale spätné uplatnenie DPH na vstupe mohlo byť problematické. Daňový úrad spoločnostiam aj v týchto prípadoch registráciu pridelil, aj keď bolo potrebné vysvetliť podnikateľský zámer a obhájiť si ekonomickú opodstatnenosť registrácie.

V poslednom prípade sme boli splnomocnení na zastupovanie klienta pri ústnom pojednávaní ohľadom registrácie pre  DPH, takže sme získali aj priamu skúsenosť s týmto procesom. Pracovníčke daňového úradu sme pri registrácii predložili vystavené a prijaté faktúry, bankové výpisy a pár iných dokladov. Podrobne sme museli vysvetliť čomu sa spoločnosť vrámci podnikania venuje, a aké sú dôvody dobrovoľnej registrácie. Klient sa venuje individuálnej kovovýrobe pre priemysel a v prevažnej miere nakupuje materiál potrebný na výrobu s DPH a taktiež hotové výrobky predáva prevažne platiteľom DPH, teda z hľadiska zapojenia do obchodných vzťahov je jeho postavenie neplatiteľa DPH nevýhodné. Po približne hodinke vysvetľovania a kontrole dokladov správcom dane, sme s neistím výsledkom opúšťali daňový úrad. O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď bola už na druhý deň registrácia za platiteľa DPH uznaná.

Záver

Z našej skúsenosti vyplýva, že sa finančná správa drží výkladu súdneho dvora a v prípade existencie ekonomickej činnosti či už existujúcej alebo budúcej, vyhovuje žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH. V porovnaní s povinnou registráciou pre DPH, kde je potrebné “len” preukázať zákonom stanovenú výšku obratu, v prípade dobrovoľnej registrácie je potrebné sa na ústne pojednávanie pripraviť, a tak predstúpiť pred správcu dane s jasným podnikateľským záverom a ekonomickým odôvodnením registrácie.

 

 

Súvisiace príspevky