AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Ako vyplatiť a zdaniť dividendy?

Od: afincare

Daň z podielu na zisku (dividenda)

Od 1.1.2018 sa zmenilo zdaňovanie podielov na zisku (dividend). Dividendy vyplatené po roku 2018 sa zdaňujú nasledovne:

– Dividendy vyplatené ako podiel na zisku za zdaňovacie obdobie 2017 a neskôr sa zdaňujú 7% zrážkovou daňou
– Dividendy vyplatené ako podiel na zisku za zdaňovacie obdobie od 1.1.2011 – 31.12.2016 podliehajú odvodom do zdravotnej poisťovne ( v sadzbe 14% za roky 2013 -2016). Od dane boli dividendy oslobodené. Teda aj podiely na zisku vyplácané v roku 2018 za zdaňovacie obdobia začínajúce pred rokom 2017 podliehajú zdravotným odvodom, maximálne do výšky 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov. Preddavky na zdravotnom poistení sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní, môže byť preto vyplatenie dividendy výhodné v roku, kedy zaplatila osoba vysoké preddavky z iného príjmu, a tak by sa nejaká časť zaplatených preddavkov mohla osobe v ročnom zúčtovaní vrátiť.

Výpočet dane z dividend

Dividendy sú vyplácané z čistého zisku po zdanení a povinnom odpočítaní príspevku do zákonného rezervného fondu.

Príklad:

Spoločnosť dosiahne účtovný zisk 10 000,- € a daň v daňovom priznaní vyjde 2 000,- €. Čistí zisk po zdanení je 8 000,- €. Povinný prídel do rezervného fondu 5% zo zisku (max. do 10% základného imania v úhrne spolu s predchádzajúcimi rokmi) je 400,- €. K vyplateniu podielu na zisku sa môže použiť max. 7 600,- €. Spoločník sa rozhodne, že si vyplatí dividendu 5 000,- €. Z dividendy sa zrazí 7% daň 350,- € a spoločníkovi sa vyplatí 4 650,- €. Zvyšná časť zisku v sume 1 600,- € sa prevedie na účet nerozdeleného zisku (tak ako sme to doteraz väčšinou robili s celým ziskom). Rekapitulácia príkladu:

Účtovný (čistý) zisk po zdanení – 8 000,- €
Odvod do rezervného fondu – 400,- €
Vyplatená dividenda (brutto) – 5 000,- €
Daň z dividend – 350,- €
Čistý príjem spoločníka – 4 650,- €
Nerozdelený zisk – 2 600,- €

Platenie dane z dividend

Dividendy sa vyplácajú na základe rozhodnutia spoločníka/valného zhromaždenia. Daň sa platí do 15. dňa od konca mesiaca, kedy bola dividenda vyplatená. Daň zrazí a odvedie (zaplatí) spoločnosť, spoločník dostane na účet už zdanený čistý príjem. Dividenda sa nemusí vyplatiť celá naraz, môže sa tak urobiť na viac krát, vždy však treba nové rozhodnutie spoločníka/valného zhromaždenia o rozdelení zisku.

Výplata dividendy iným osobám

Dividendy môže spoločnosť vyplatiť okrem spoločníkov aj členom štatutárneho alebo dozorného orgánu (napr. konateľovi). V tomto prípade sa dividenda zdaní 7% sadzbou dane s výnimkou výplaty dividendy daňovníkovi z nezmluvného štátu, kedy sa dividenda zdaní 35% sadzbou dane. Spoločnosť môže dividendu vyplatiť aj zamestnancovi spoločnosti bez majetkovej účasti, v tomto prípade zamestnancovi zdaňujeme vyplatenú dividendu ako bežný príjem a z príjmu sa odvádzajú sociálne a zdravotné odvody.

Záver

Zmenu zdaňovania dividend určite ocenia mnohí daňovníci. Celková miera zdanenia sa znížila z približne 32% (ak počítame 21% sadzbu dane a 14% zdravotný odvod z už zdaneného príjmu) na približne 26,5%. Návratu k časom, kedy dividendy boli oslobodené od dane, sme sa síce nedočkali, ale odstránenie nezmyselného zdravotného odvodu je pre nás podnikateľov nepochybne dobrou správou.

Súvisiace príspevky