AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Registrácia pre DPH

Od: afincare

Registáciu platiteľa dane upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorśích predpisov. Registrovaní platitelia dane sú povinný platiť daň z uskutočnených dodávok tovarov a sluźieb, zároveň majú nárok na uplatnenie dane z prijatých dodávok tovarov a služieb. Zákon rozlišuje dva  základné prípady registrácie:

  • Povinnú registráciu
  • Dobrovoľnú registráciu

Povinná registrácia

Zdaniteľná osoba (právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo prevádzkareń a fyzická osoba, ktorá má na území SR miesto podnikania, prevádzkareň alebo sa na území SR obvykle zdržiava, za predpokladu, že na území SR vykonáva nezávislú ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje pravideľný príjem), dosiahla za 12 predchádzajúcich po sebe nesledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Do obratu pre účely registácie sa započítavajú všetky výnosy (príjmy) bez dane z uskutočnených dodávok tovarov a služieb v tuzemsku s výnimkou dodávok oslobodených od dane. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu (žiadosť o registráciu na stiahnutie tu) do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ktorom dosiahla obrat potrebný pre povinnú registráciu. Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom registrácie (dátum vyznačí daňový úrad na kartičke platiteľa dane) sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Dobrovoľná registrácia

Dobrovoľná registrácia nie je viazaná na výšku dosiahnutého obratu a môže o ńu požiadať aj osoba, ktorá v čase registrácie neuskutočnila žiadne dodávky tovarov a služieb. Dobrovoľná registrácia sa uskutočňuje hlavne v prípadoch, keď zdaniteĺná osoba obstaráva tovary a služby v čase prípravy podnikateľskej činnosti, nevyhnutné pre uskutočnenie budúcich dodávok tovarov a služieb. Daľśím prípadom dobrovoľnej registrácie je prípad, v ktorom zdaniteľná osoba je zapojená do obchodných vzťahov prevaźne so zdaniteľnými osobami a postavenie neplatiteľa by ju v týchto vzťahoch znevýhodňovalo. Daňový úrad nemusí uznať takú registráciu, ktorej jediným cieľom je uplatňovanie si bezdôvodného nároku na odpočet dane.

Skupinová registrácia

Medzi dobrovoľné formy registrácie patrí aj skupinová registrácia. Skupinová registrácia znamená, že ako jeden platiteľ dane je registrovaných viac ekonomicky, finančne a organizačne prepojených zdaniteľných osôb. Skupinová registrácia je výhodná najmä pre tých členov skupiny, ktorí nemajú nárok na odpočet dane, alebo majú nárok len na čiastkový odpočet dane, kedže členovia skupiny si vzájomné dodávky nezdaňujú.

Registrácia zahraničných osôb

Povinnosť registrácie majú aj zahraničné osoby (osoby, ktoré nemajú v SR sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko) a začali vykonávať v SR činnosti, ktoré sú predmetom dane. Osobitným prípadom sú dodávky tovarov uskutočnené formou zásielkového predaja, kedy je zo zahraničia dodávaný tovar určený najmä beźnému spotrebiteľovi v SR. V takomto prípade má zahraničná osoba povnnosť sa registrovať, ak celková hodnota dodávaného tovaru dosiahne 35 000 eur v kalendárnom roku.

Registrácia pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Povinnosť registrácie majú aj tuzemské zdaniteľné osoby, ktoré nakupujú tovar z iného členského štátu EU v prípade, že celková hodnota nadobudnutého tovaru z iných členských štátov EU bez dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eur. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pred nadobudnutím tovaru, ktorého celková výška presiahne hodnotu potrebnú pre povinnú registráciu. Daňový úrad je v tomto prípade povinný osobu registrovať a prideliť jej identifikačné čislo pre daň do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.Osoby registrované týmto spôsobom však nemajú právo na odpočítanie dane z nadobudnutých tovarov a služieb.

Registrácia pri prijatí a poskytnutí služby zdaniteľnej osobe z iného členského štátu EU

Tuzemské zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú služby od zdaniteľnej osoby z iného členského štátu EU (t.j. od osoby, ktorá je v členskom štáte EU registrovaná pre daň a má pridelené identifikačné čislo pre daň) alebo poskytujú služby zdaniteľnej osobe z iného členského štátu EU, majú povinnosť požiadať o registráciu pred poskytnutím alebo prijatím služby. Daňový úrad je v tomto prípade povinný osobu registrovať a prideliť jej identifikačné čislo pre daň do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

Súvisiace príspevky