AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Sociálny fond

Od: afincare

Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Možnosti tvorby a čerpania sociálneho fondu významnou mierou ovplyvňujú sociálnu politiku zamestnávateľa vo vzťahu k svojim zamestnancom.

 

Kedy sa tvorí sociálny fond

Povinnosť tvorby sociálneho fondu, vzniká každému zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva v pracovnom pomere aspoň jedného zamestnanca. Sociálny fond sa tvorí povinne vo výške 0,6% až 1% z úhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Do úhrnu hrubých miezd sa nezapočítavajú výplaty na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov), odmeny členov štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád, odmeny spoločníkov a konateľov a pod., pokiaľ nemajú uzatvorený aj pracovný pomer.

 

Koľko sa prispieva do sociálneho fondu

Zákon stanovuje nasledujúce prídely do sociálneho fondu:

 • Povinný prídel, do výšky 1% ak zamestnávateľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok zisk a má splnené všetky daňové a odvodové povinnosti vo vzťahu k štátu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam (ak tieto podmienky nie sú splnené, tvorí sa fond vo výške 0,6%).
 • Ďalší prídel, najviac do výšky 0,5%, ak je to dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise u zamestnávateľa, kde zo zákona nemôže pôsobiť odborový orgán. Ak zamestnávateľ nemá ďalší prídel dohodnutý v kolektívnej zmluve, môže tvoriť ďalší prídel účelovo vo výške sumy potrebnej na úhradu výdavkov na (verejnú) dopravu do zamestnania a späť pre zamestnancov, ktorých priemerná mesačná mzda nedosahuje 50% priemernej mzdy v hospodárstve.
 • Dobrovoľný prídel, napr. vo forme darov či prídelu zo zisku po zdanení. Tento prídel sa na rozdiel od povinného a ďalšieho prídelu nezahŕňa medzi daňovo uznané výdavky.

 

Aké sú možnosti použitia prostriedkov fondu

Čerpanie fondu sa v účtovníctve eviduje na rovnakom analytickom účte ako jeho tvorba (je možné mať zriadený osobitný účet v banke, nie je to však podmienkou). Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31.januára nesledujúceho roka, pričom nevyčerpaný zostatok fondu sa prevedie do nasledujúceho roka. Zamestnávateľ môže použiť prostriedky fondu na nasledujúce účely:

 • Príspevok na stravovanie zamestnancov nad rozsah stanovený zákonníkom práce. Výška príspevku na tento účel nie je limitovaná a príspevok je pre zamestnancov oslobodený od dane z príjmov.
 • Príspevok na (verejnú) dopravu do zamestnania a späť pre zamestnancov, ktorých priemerná mesačná mzda nedosahuje 50% priemernej nominálnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok dva roky predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa fond tvorí.
 • Príspevok na účasť na kultúrnych a športových podujatiach, na preukázateľnú kúpu vstupeniek na kultúrne a športové podujatia
 • Príspevok na rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, sa poskytuje príspevok na rekreačné pobyty, vstupenky a permanentky do športových zariadený a pod. Daňovo oslobodené sú príspevky na využívanie rekreačného zariadenia, ktoré zamestnávateľ vlastní alebo má v prenájme.
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť,  nie je možné poskytnúť na preventívne prehliadky u vybraných skupín zamestnancov, ktoré má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zo zákona.
 • Príspevok na sociálnu výpomoc a pôžičky, v peňažnej či nepeňažnej forme. Takéto príspevky ak sú poskytnuté v nenávratnej forme, sú pre zamestnanca zdaniteľným príjmom. V prípade návratnej pôžičky sa zamestnancovi zdaňuje len rozdiel medzi poskytnutým úrokom a bežným trhovým úrokom.
 • Doplnkové dôchodkové sporenie, okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Ďalšie príspevky na realizáciu podnikovej sociálnej politiky, v tomto prípade môže ísť o rôzne príspevky a dary k pracovným a životným jubileám, príspevky pri narodení dieťaťa a pod. Pre zamestnanca sú takéto príspevky zdaniteľným príjmom.

 

Ako sa zdaňujú príspevky zo sociálneho fondu

Príspevok zo sociálneho fondu je možné poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca (v tomto prípade manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu) a taktiež bývalému zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku. Ak príspevok zo sociálneho fondu nie je oslobodený od dane (je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom), platia zamestnanec aj zamestnávateľ z tohto príjmu poistné do sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne.

Súvisiace príspevky