AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Ročné zúčtovanie dane 2018

Od: afincare

Ročné zúčtovanie dane slúži na vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie. U zamestnancov nahrádza vysporiadanie daňovej povinnosti formou daňového priznania.

Kto všetko môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

• Zamestnanec, ktorý mal len príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) zo zdrojov na území Slovenskej republiky.
• Poberal príjmy, ktoré sa zdaňujú zrážkovou daňou, ale rozhodol sa považovať tieto prímy za vysporiadané.
• Neporušil podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie, čím by vznikla povinnosť na dodatočné dodanenie nezdaniteľnej časti základu dane v daňovom priznaní.
• O ročné zúčtovanie dane nemusí požiadať osoba ak jej príjmy za rok 2018 nepresiahli 1915,01 Eur. O ročné zúčtovanie slovenských príjmov môže požiadať aj slovenský daňový nerezident, pokiaľ si na Slovensku nebude vysporiadávať tzv. celosvetové príjmy.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane

Žiadosť o ročné zúčtovanie dane podáva zamestnanec u posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňový bonus. Ak mal zamestnanec počas roka viacero zamestnávateľov a u žiadneho si neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňový bonus, môže požiadať o ročné zúčtovanie dane, ktoréhokoľvek z nich. O ročné zúčtovanie musí zamestnanec požiadať najneskôr do 15. februára 2019, do tohoto termínu musí zamestnávateľovi predložiť všetky doklady potrebné na vykonanie ročného zúčtovania dane.

Vyplnenie žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane

I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI

V prvom oddieli sú okrem údajov o zamestnancovi a zamestnávateľovi, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie dve vyhlásenia, prvé sa týka slovenského nerezidenta a druhé poberateľa dôchodku. Ak sú splnené podmienky v prvom prípade, môže si slovenský nerezident uplatniť nárok na daňový bonus, v druhom prípade naopak poberateľ dôchodku stráca nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane alebo jej časti.

II. UPLATNENIE NEZDANITEĽNÝCH ČASTÍ ZÁKLADU DANE

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Vypĺňa zamestnanec len v prípade, že si uplatňuje NČZD na manželku, ktorá mala ročné príjmy nižšie ako 3 830,02 Eur. Väčšinou ide o prípady, kedy je manželka na materskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok, nakoľko materská sa do vlastného príjmu manželky zahŕňa. K uplatneniu nezdaniteľnej časti sa prikladá sobášny list.

Nezdaniteľná časť základu dane u poberateľa dôchodku

Vypĺňa zamestnanec len v prípade, že je poberateľom dôchodku (typ je uvedený vo vyhlásení v prvom oddieli) a suma dôchodku nepresiahla sumu 3 830,02 Eur. Rozdiel NČZD a sumy dôchodku je následne oslobodení od dane.

Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie

Od základu dane je možné odpočítať preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najviac do výšky 180 Eur za rok, čo zamestnanec preukáže príslušným dokladom (napr. výpis z osobného účtu sporiteľa) .

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť

Od základu dane je možné odpočítať preukázateľne zaplatené výdavky na kúpeľnú starostlivosť za zamestnanca, jeho manžela/manželku a dieťa v úhrne maximálne 50 Eur ročne na osobu. Ide o výdavky na stravu, ubytovanie a procedúry, ktoré zamestnanec preukáže dokladmi vystavenými v kúpeľnom zariadení.

III. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA VYŽIVOVANÉ DIEŤA (DETI)

Uplatňuje sa len daňový bonus, ktorý si zamestnanec neuplatnil priebežne počas roka. Nakoľko zamestnanec má nárok na uplatnenie daňového bonusu už za mesiac v ktorom sa dieťa narodí, časté sú prípady dodatočného uplatnenia bonusu za mesiac narodenia dieťaťa. K uplatneniu daňového bonusu sa dokladá rodný list dieťaťa.

IV. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY

Ide o nový spôsob podpory hypoték pre mladých vo veku 18 – 35 rokov. Daňovým bonusom je suma do výšky 50% zaplatených úrokov najviac do výšky 400 Eur ročne. Potvrdenie pre uplatnenie bonusu vydá banka poskytujúca úver na žiadosť zamestnanca, zároveň zamestnanec predloží zamestnávateľovi čestné vyhlásenie, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy uzatvorenej pred 1.1.2018.

V. UPLATNENIE POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV

Ide o dodatočne uplatnenie povinných ako aj dobrovoľných príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, taktiež o poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu.

VI. ŽIADOSŤ O PRIZNANIE A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

VII. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA

Vyznačí zamestnanec v prípade, že má záujem venovať 2% resp. 3% (v prípade dobrovoľníckej činnosti) vybranej neziskovej organizácii, zamestnávateľ mu vystaví na tieto účely potvrdenie. V poslednej časti žiadosti zamestnanec vyplní počet iných zamestnávateľov v roku 2018 a vyhlási, že nie je povinný podať daňové priznanie. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane najneskôr 31.marca 2019 a rozdiel dane z ročného zúčtovania vysporiada najneskôr v zúčtovaní miezd za mesiac apríl.

Súvisiace príspevky